Schietsport Vereniging Gennep       (SvGennep)

Schietaccommodatie Gennep

25 meter - 100 meter schietbaan

Algemene informatie over SV Gennep


In dit hoofdstuk krijgt u een korte uitleg over het ontstaan van SV Gennep, aan welke voorwaarden u moet voldoen om lid te worden en wanneer u lid kunt worden, de contributie, welke disciplines er wanneer geschoten kunnen worden, wie de trainers zijn enz.

Geschiedenis van SV Gennep
De Schietsportvereniging Gennep is opgericht op 8 juni 1978 in Gennep door een aantal enthousiaste schutters. De enige mogelijkheid om te schieten was toen in café Cobus-Janssen in de Molenhoek, enkel met klein kaliber geweer. Vrij snel daarna begon de gemeente Mook, in samenwerking met de schietvereniging Molenhoek, met de bouw van een schietaccommodatie in Molenhoek, onder de kleedlokalen van de hockeyclub. Nadat de bouw gereed was, huurde Schietsportvereniging Gennep deze accommodatie voor een avond per week. Omdat de bouw door een aannemer was gerealiseerd waren de kosten erg hoog en de huur daardoor eveneens.

Deze situatie bevredigde het bestuur van Schietsportvereniging Gennep niet en zij begonnen uit te zien naar de mogelijkheden voor een eigen accommodatie. Dit vlotte niet al te best, daar er weinig geschikte ruimtes waren voor een schietaccommodatie. Tot in 1984.

Toen bleek dat er in Gennep-Zuid een nieuwe sportaccommodatie gebouwd ging worden met douche- en kleedlokalen en een kantine. Al snel bleek dat de afmeting van deze ruimtes uitermate geschikt waren om er een schietaccommodatie onder te vestigen. Dank zij de prettige en soepele medewerking van het bestuur van de voetbalvereniging Vitesse 08 en het bestuur en ambtenaren van de gemeente Gennep, werden de plannen en tekeningen al snel aan gepast aan onze wensen. Nadat de schietaccommodatie in eigen beheer en door leden van onze vereniging werd gebouwd kon het schieten beginnen. Het resultaat mag er zijn. Dit is een schietaccommodatie waar vele verenigingen jaloers op zijn en terecht. Bijna alle disciplines kunnen er geschoten worden.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om lid te kunnen worden van Schietsportvereniging Gennep?
Om te beginnen is er een intakegesprek met de voorzitter van SV Gennep. Verder moeten leden de leeftijd van minimaal 16 jaar hebben bereikt voor het schieten met luchtwapens, en de leeftijd van 18 jaar voor het schieten met vuurwapens. Deze voorwaarden staan ook vermeld in de statuten van de vereniging, vastgesteld bij een notariële akte. Daarnaast moeten leden een recente “Verklaring omtrent het gedrag” (ook wel VOG genoemd) kunnen overleggen. Deze VOG wordt weliswaar via de gemeente verstrekt, maar afgegeven door het Ministerie van Justitie. Is men reeds lid van een andere schietvereniging en beschikt men over een verlof tot voor handen hebben van een wapen (wapenverlof), dan is een kopie van dit wapenverlof ook voldoende.

Heeft men het aanmeldingsformulier ingevuld, ondertekend en ingeleverd met de VOG (of een kopie van het verlof) en het inschrijfgeld voldaan, dan wordt men aspirant-lid gedurende de tijd van een jaar. Gedurende een half jaar hangt uw foto en naam op het publicatiebord, zodat de andere leden daar kennis van kunnen nemen. Ook dient men de naambadge zichtbaar te dragen gedurende een half jaar. Binnen de vereniging is een ballotagecommissie aangesteld. Deze commissie kijkt of de nieuwe leden passen binnen onze vereniging. Normaal levert dit geen problemen op, doch een enkele keer meldt zich een lid waarvan het lidmaatschap enige commotie opwekt en dan zal het bestuur zich beraden over de te nemen stappen en eventueel het aspirant-lidmaatschap opzeggen. Indien zich binnen het half jaar als aspirant-lid geen bijzonderheden voordoen, wordt uw aspirant-lidmaatschap automatisch omgezet in hoofdlidmaatschap (c.q. gezinslidmaatschap).

Men kan als onervaren schutter alleen lid worden in de maanden januari en augustus, in verband met een basiscursus. Deze basiscursus wordt gegeven in de maanden februari en september. In deze cursus ligt de nadruk op het veilig omgaan met wapens, en wordt een basis gelegd voor het pistoolschieten. Geweerschieten komt aan bod middels demonstratie en korte uitleg. Ook de geldende procedures binnen de vereniging worden behandeld. De basiscursus wordt gegeven op vier avonden van 19.30 uur tot 22.30 uur. De bijkomende kosten per avond zijn de consumpties en de munitie.

Voor ervaren schutters, dat wil zeggen zij die minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen, gel dt een verplichte cursus omtrent veiligheid en baanregels van de vereniging. Deze cursus kan op ieder moment gegeven worden. Zij kunnen dan ook op ieder moment lid worden van SV Gennep.

Voor het geven van deze cursussen en voor de verdere begeleiding heeft de vereniging de beschikking over door de K.N.S.A. opgeleide en gediplomeerde trainers, te weten A- en basistrainers. De basistrainers begeleiden aspirant-leden en de beginnende schutter. Is men zover gevorderd dat men een wedstrijd wil gaan schieten, dan volgt eventueel gewenste verdere begeleiding door de A-trainers.

De basistrainers bij SV Gennep zijn :

 • Geert Cocu
 • Hans Graat
 • Maria Koenen
 • John van de Ven
 • Marianne van de Ven - Roelofs
 • Andre van Gellecom

De A-trainers bij SV Gennep zijn :

 • Johan Sauer
 • Jos Stevens


Voor de disciplines die bij SV Gennep geschoten kunnen worden, heeft SV Gennep verenigingswapens. Deze worden op de schietbaan uit gereikt, eventueel met bijbehorende munitie door iemand met een verenigingsverlof. Het gebruik van verenigingswapens is gratis, de bijbehorende munitie niet. Het is verboden om een wapen of munitie in het bezit te hebben indien u niet over een zogenaamd verlof beschikt voor dat wapen. Mede daarom wordt op de vereniging bijgehouden aan wie welke munitie wordt verstrekt, of die persoon over een verlof beschikt voor dat kaliber en, indien geen verlof, hoeveel patronen er (na de schietoefeningen) nog resteren. Lever deze resterende munitie dan in bij diegene die u ook het wapen uitreikt.

Disciplines en openingstijden
Bij SV Gennep kunt u met pistolen en revolvers schieten tot een maximum kaliber van .45, en klein kaliber geweer op een afstand van 10 of 25 meter. Groot kaliber geweer mag op de 25 meter baan niet geschoten word en, met uitzondering van .30M1 karabijn. Op de 100 meter baan kan ook met groot kaliber geweer geschoten worden.

De openingstijden van de 25 meter baan voor leden van SV Gennep :

 • Zondag 10.00 tot 14.00 uur alle kalibers toegestaan
 • Dinsdag 19.30 tot 23.30 uur zwaar kaliber, indien ruimte ook klein kaliber
 • Donderdag 19.30 tot 23.30 uur klein kaliber en lucht. Zwaar kaliber niet toegestaan (mits in overleg en iedereen uitgeschoten is).

De openingstijden van de 100 meter baan voor leden van SV Gennep :

 • Zondag 10.00 tot 14.00 uur
 • Dinsdag 19.30 tot 22.30 uur
 • Donderdag 19.30 tot 22.30 uur

* het is uitsluitend op zondag toegestaan gasten mee te nemen, na voorafgaande melding aan het bestuur. Formulieren voor inschrijven van gasten zijn verkrijgbaar achter de bar van SV Gennep. Let op: deze gasten moeten zich kunnen identificeren dmv een ID-kaart of paspoort., en alle persoonsgegevens worden genoteerd! Ook mag een introducé op jaarbasis slechts 3 keer mee. Voorts mag een introducé zonder wapenverlof uitsluitend met klein kaliber wapens en onder begeleiding schieten.

Wet Wapens en Munitie
Sinds enige jaren is er in Nederland de Wet Wapens en Munitie (WWM). Daarin is geregeld wat niet en wat wel mag met betrekking tot vuurwapens en het voorhanden hebben daarvan. Daarin staat ook hoe bepaalde zaken geregeld moeten zijn. Een van die zaken is dat de wetgeving ook een verantwoordelijkheid heeft neergelegd bij de besturen van schietverenigingen. Meer over de Wet Wapens en Munitie, en dan met name die dingen die voor u van belang zijn als u een eigen wapen aan wilt schaffen , vindt u onder Hoofdstuk 10 van dat boek.

Wat is de K.N.S.A.
De K.N.S.A. (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) is een overkoepelende organisatie, die de belangen van de aangesloten schutters in Nederland behartigt. In het blad “Schietsport” staat allerhande informatie over de schietsport. Ook staat er maandelijks een overzicht van wedstrijden op landelijk niveau in. Voor wedstrijden op districtsniveau kunt u het blad “Visueel” doorbladeren. Dit ligt ter inzage in de kantine van de vereniging. Meer informatie kunt u vinden op de website van de KNSA via www.knsa.nl.

Copyright © All Rights Reserved.